बंद करे

दूरभाष – राजस्व विभाग

क्र० सं० अधिकारी का पदनाम मोबाइल नम्बर कार्यालय नम्बर
1 उप जिलाधिकारी सदर 9454415862 255959
2 उप जिलाधिकारी, बीसलपुर 9454415863 223227
3 उप-जिलाधिकारी, पूरनपुर 9454415864 262022
4 उप जिलाधिकारी, अमरिया 9454415872
5 उप जिलाधिकारी कलीनगर 9454415865
6 डिप्टी कलेक्टर 9454417256
7 तहसीलदार, तहसील सदर 9454417258 255962
8 तहसीलदार कलीनगर 9454415873
9 तहसीलदार पूरनपुर 9454415875
10 तहसीलदार बीसलपुर 9454415867
11 तहसीलदार अमरिया 9454417261